Klientų aptarnavimas 8 605 15 606

Privatumo politika

UAB URBAN HOLD ĮMONĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Patvirtinta UAB Urban Hod direktorės 2021-07-30 dienos įsakymu Nr. UH-ĮS-21-000004

 

Atsižvelgiant į ypatingą Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą, UAB Urban hold (toliau – Bendrovė) renka ir tvarko tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant mūsų veiklą. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sąžiningai, skaidriai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga mūsų Bendrovės vykdomai veiklai. Užtikriname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis, jie būtų tinkamai laikomi ir saugomi, todėl Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau– Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas.

1.2. Privatumo politika taikoma visiems Bendrovės klientams, interneto svetainės www.urbanhold.lt (toliau – Interneto svetainė) bei Bendrovės socialinių tinklų  (pvz., Facebook, Instagram) lankytojams, taip pat asmenims, norintiems įsidarbinti Bendrovėje (toliau – Klientai, Klientas).

1.3. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Bendrovės socialinių tinklų paskyrose, kreipiasi dėl darbo vietos į Bendrovę. Jei Klientas nesutinka ir / ar nenori, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, privalo nutraukti savo aktyvius veiksmus ir nesilankyti Interneto svetainėje, negali dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į Bendrovę ir/ ar atlikti aktyvius veiksmus Bendrovės socialinių tinklų paskyrose.

1.4. Bendrovės duomenys –  UAB „Urban hold“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304952178, PVM mokėtojo kodas LT100013675710, buveinės adr. S. Žukausko g. 34, LT-08235, Vilnius, www.urbanhold.lt, tel.: +370 605 15606, el. p.: info@urbanhold.lt.

 

  1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

2.1. Kliento pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) Bendrovė naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie Privatumo politiką ir (ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.

2.2. Gavus Kliento sutikimą, laikoma, kad Kliento pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, gali kilti nesklandumų įgyvendinant Kliento teises.

2.3. Kliento asmens duomenys bus saugomi tik tol, kol tai bus reikalinga tam tikslui, kuriam ji buvo surinkta, arba pagal teisės aktų reikalavimus.

 

 

III. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

 

3.1. Asmens duomenys yra bet kokia Interneto svetainės apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma Bendrovės.

3.2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Klientui apsilankius Interneto svetainėje bei naršymo veiksmus, kuriuos apie Klientus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

3.3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Bendrovė susipažįsta Klientui susisiekus su Bendrove naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Bendrovės socialiniuose tinkluose (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).

3.4. Bendrovė renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Kliento pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Kliento sutikimo pagrindu, kurį Klientas išreiškė Bendrovei ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.

3.5. Jei Klientas (kandidatas į darbuotojus) nepateiks savo gyvenimo aprašymo ir/ ar motyvacinio laiško, Bendrovė negalės įvertinti kandidato į darbuotojus tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei Klientas neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, to Kliento asmens duomenis Bendrovė įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 

  1. KLIENTŲ TEISĖS DĖL BENDROVĖS TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ

 

4.1. Klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Norėdamas įgyvendinti šią savo teisę, Klientas, apie šį savo sprendimą privalo pranešti elektroninio pašto adresu: info@urbanhold.lt.

4.2. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi.

4.3. Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, juos ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, jei tai daroma nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

4.4. Tais atvejais, kai Klientas mano, kad jo asmens duomenys yra tvakomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turi teisę kreiptis į Bendrovę su skundu elektroninio pašto adresu info@urbanhold.lt. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klientas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

  1. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

5.1. Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Klientą (Kliento asmens duomenis) savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje ir/ ar pagal Bendrovės Duomenų tvarkymo taisykles.

5.2. Bendrovė taip pat gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei

  • turi padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus;
  • ketinant parduoti ar pardavus Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

5.3. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientas naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia ir kaip ją Bendrovė galėtų pagerinti. Bendrovė nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su Bendrove Interneto svetainės optimizavimu.

5.4. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

5.5. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. Bendrovė neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

5.6.. Bendrovės informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

 

  1. SLAPUKAI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS

 

6.1. Slapukai (cookies) yra nedidelė iš raidžių ir skaitmenų sudaryta tekstinė byla, kuri Kliento sutikimu įrašoma į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda Bendrovei atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pavyzdžiui, atsiminti Kliento saugios paieškos nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis.

6.2. Interneto svetainėje naudojami šių kategorijų slapukai:

Privalomi slapukai. Jie yra būtini sistemos veikimui užtikrinti.

Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia įsiminti Kliento pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad Bendrovė galėtų suteikti patobulintas funkcijas. Tuo pačiu, šie slapukai naudojami Klientams atpažinti ir leidžia įsiminti Interneto svetainėje Klientams aktualią informaciją.

Analitiniai slapukai. Šie slapukai yra skirti rinkti informacijai apie Interneto svetainės naudojimą, kas ateityje galėtų leisti Bendrovei pagerinti Interneto svetainės veikimą.

6.3. Klientas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus bei kitas sekimo technologijas. Jeigu Klientas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai ar kitos sekimo technologijos, galima pakeisti savo intenreto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija paeikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje.

7.2. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

 

Atnaujinimo data: 2021-07-30.